Anadolu Apartmanı (İzmir'in İlk Apartmanı) Restorasyonu

Anadolu Apartmanı (İzmir'in İlk Apartmanı) Restorasyonu

Mesajgönderen Gökhan » Cum 04 Mar 2011, 15:45

İzmir’in ilk apartmanı restore ediliyor, pek yakında filmi vizyonda

Göztepe’deki Anadolu Apartmanı’nı restore eden Megapol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir, “İyi bir eser yapmak istiyoruz. Hem mimari hem de kültürel açıdan İzmir’in şehir hayatını değiştirecek bir proje hazırladık” diyor

Mit­hat­pa­şa Cad­de­si No: 907... İz­mir’in hat­ta Ana­do­lu’nun ilk çok kat­lı ya­pı­sı­nın ad­re­si...
İz­mir’de çok kat­lı ko­nut tü­rü­nün iz­le­ri­ni ta­şı­yan, gü­nü­mü­ze kal­mış ilk ve tek ya­pı Ana­do­lu Apart­ma­nı tam da o nok­ta­da bu­lu­nu­yor. Şim­di yı­kıl­mış olan Gö­zü­moğ­lu Açık­ha­va Si­ne­ma­sı’nın ya­nın­da yer alan dört kat­lı apart­man, Mı­sır­lı bir tüc­car ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­ma­ya baş­lan­mış, da­ha son­ra mal sa­hi­bi Mus­ta­fa Ra­gıp Dev­res ta­ra­fın­dan 1905’te bi­ti­ril­miş. Ko­ru­ma al­tı­na alı­nan bi­na, ye­ni­den ya­şa­ma dön­me­ye ha­zır­la­nı­yor.
İz­mir’e gök­de­len pro­je­le­ri ka­zan­dı­ran Me­ga­pol İn­şa­at Ana­do­lu Apart­ma­nı Pro­je­si’ni bir yı­la ka­dar ta­mam­la­ya­cak.
Me­ga­pol İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Se­lim Gök­de­mir, pro­je­yi “As­lın­da İz­mir’in çok kat­lı ilk bi­na­sı ol­ma­sı ne­de­niy­le yi­ne yap­tı­ğı­mız iş­ten çok uzak de­ğil. Biz za­ten şir­ket po­li­ti­ka­mız ge­re­ği sık­ça ya­pı­la­ma­yan, sı­ra dı­şı iş­leri se­vi­yo­ruz. Bu da öy­le sı­ra dı­şı bir pro­je. Bu pro­je­de ti­ca­ri kay­gı­la­rı­mız yok. Da­ha çok mes­le­ki kay­gı­la­rı­mız var. İyi bir eser yap­mak is­ti­yo­ruz. Hem mi­ma­ri hem de kül­tü­rel açı­dan İz­mir’in şe­hir ha­ya­tı­nı de­ğiş­ti­re­cek bir pro­je ha­zır­la­dık” söz­le­riy­le an­la­tır­ken Ana­do­lu Apart­ma­nı’nda ge­çe­cek film pro­je­le­ri­nin ipuç­la­rı­nı da ak­ta­rı­yor.

Ana­do­lu Apart­ma­nı’nın res­to­ras­yo­nu­na na­sıl ka­rar ver­di­niz?

Ana­do­lu Apart­ma­nı 1950’li yıl­la­rın ba­şın­da ya­pı­lan, İz­mir’in ilk apart­ma­nı. 1968 yı­lın­da ba­bam Ana­do­lu Apart­ma­nı’nın his­se­le­ri­nin bir kıs­mı­nı sa­tın al­mış­tı. Yıl­lar içe­ri­sin­de his­se­le­ri al­dık ama ön­ce mül­ki­yet so­ru­nu­nun çö­zül­me­si la­zım­dı. Tak­ri­ben üç yı­lı aşan, ya­sal izin­le­rin alın­ma­sı sü­re­ci ol­du.

Es­ki ye­ni bir ara­da
Ta­mam­lan­dı­ğın­da ori­ji­na­li­ne ya­kın mı ola­cak?As­lı­na sa­dık bir res­to­ras­yon ya­pı­yo­ruz. Sa­de­ce gi­riş kat­la­rı­na iki ta­ne ila­ve asan­sör ya­pı­la­cak. Kat plan­la­rı­nı da de­ğiş­tir­mi­yo­ruz. Bu bir ko­nut pro­je­si, biz de re­si­dan­ce ya­pı­yo­ruz. Ze­min kat­lar­da iş yer­le­ri var, üst kat­ta 2 ar­tı 1, ori­ji­nal pla­na uy­gun ko­nut­lar­dan olu­şan bir pro­je­miz var. Ana­do­lu Apart­ma­nı’nın ar­sa­sı ol­duk­ça bü­yük. Bah­çe olan kıs­mı­na da yi­ne dört kat­lı ye­ni bir bi­na ya­pı­yo­ruz. Ye­ni bi­na kıs­mı­na mo­dern giy­dir­me ya­pa­ca­ğız. Son 15 yıl­dır dün­ya­da ye­ni bir trend var. Es­ki bi­na­la­rın ya­nı­na ye­ni bi­na ya­pı­yor­lar. Kon­trast oluş­tur­ma­sı, es­ki­nin öne çık­ma­sı için ya­pı­lı­yor. Ta­ri­hi bi­na mo­dern bi­na­nın dı­şı­na yan­sı­ya­cak ay­nı za­man­da...

İç bö­lüm­le­ri?

Ta­ri­hi bi­na­da ze­min kat­ta res­to­ran plan­la­dık, üst kat ise 12 ta­ne re­si­dan­ce’tan olu­şu­yor. Yan ta­raf­ta­ki ze­min ve bi­rin­ci ka­tı ti­ca­ri ola­rak plan­lı­yo­ruz. Üçün­cü kat­ta ser­gi sa­lo­nu, dör­dün­cü kat­ta ise çok amaç­lı sa­lon var. Kent ha­ya­tı­nın zen­gin­leş­me­si için çok bü­yük ka­pa­si­te­li ti­yat­ro, ser­gi sa­lon­la­rı­nın ya­nın­da kü­çük bi­na­la­ra da ih­ti­yaç var. Me­ga­pol Kül­tür Mer­ke­zi ola­rak plan­lı­yo­ruz. Kül­tür ve sa­nat amaç­lı öz­gün bir ça­lış­ma yap­mak is­ti­yo­ruz. Ha­zır­lı­ğı­nı ya­pı­yo­ruz, sa­de­ce bi­na­yı yap­mak ye­ter­li de­ğil bir de içe­ri­si­ni ha­zır­la­mak önem­li.

Gök­de­len pro­je­le­riy­le adı­nı­zı da­ha çok du­yur­muş­tu­nuz. Bu pro­je­nin di­ğer­le­ri­nin ya­nın­da da­ha fark­lı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?

As­lın­da İz­mir’in çok kat­lı ilk bi­na­sı ol­ma­sı ne­de­niy­le yi­ne yap­tı­ğı­mız iş­ten çok uzak de­ğil. Onun dı­şın­da biz za­ten şir­ket po­li­ti­ka­mız ge­re­ği sık­ça ya­pı­la­ma­yan, sı­ra dı­şı iş­ler yap­ma­yı se­vi­yo­ruz. Bu da öy­le sı­ra dı­şı bir pro­je. Bu pro­je­de ti­ca­ri kay­gı­la­rı­mız yok. Da­ha çok mes­le­ki kay­gı­la­rı­mız var. İyi bir eser yap­mak is­ti­yo­ruz. Hem mi­ma­ri hem de kül­tü­rel açı­dan İz­mir’in şe­hir ha­ya­tı­nı de­ğiş­ti­re­cek bir pro­je ha­zır­la­dık.

15 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım
Ti­ca­ri kay­gı­mız yok de­di­niz, ya­tı­rım ne ka­da­ra mal ola­cak?


Ar­sa be­de­li da­hil top­lam 15 mil­yon.

Ne za­man ta­mam­la­na­cak?

Bir yıl içe­ri­sin­de. Res­to­ras­yon iz­ni­ni de ye­ni bi­na iz­ni­ni de al­dık... Biz pro­jey­le il­gi­li ümit­li­yiz. Ha­cim ola­rak di­ğer yap­tı­ğı­mız iş­ler gi­bi iş de­ğil ni­ce­lik ola­rak ama ni­te­lik­li bir bi­na ola­cak. Bir yıl son­ra­sı­nı me­rak edi­yo­rum.

Apartmanda film çekilecek
Binanın tarihiyle ilgili bilgiler çak fazla yok sanırım...


Bina aslında çok özellikli bir bina ama ben sanat tarihçisi değilim. Bir de elimizde net kayıtlar yok... Mısırlı birisi yapmaya başlamış, sonra devralınmış, tüccar aile tarafından tamamlanmış. Tarihi 1904 diye geçiyor. Cumhuriyet dönemi mimarisini görüyorsunuz. Ama biz bir film çekmeyi düşünüyoruz. Film şirketini de kurduk. İlk filmimizde mekan olarak Anadolu Apartmanı’nı seçtik. Sıra dışı bir senaryosu olacak. Kendi kurgumuzu yaratacağız. Biz biraz hayal gücünü kullanacağız.

Filmi ne zaman, nerede çekmeyi düşünüyorsunuz?

- Şirketi kurduk. Bir yandan görüşmeler devam ediyor. İtalya ve İzmir’de geçecek. Işık önemli olduğu için yaz aylarında düşünüyoruz

zmir’e hem bina hem de film ve kültür merkezi ile sanatsal katkı yapmış olacaksınız.

- Binalar yaşayan varlıklardır... Geçmişte koruma anlayışımız pek çağa uygun değildi. Oysa iyi bir koruma kullanma dengesi sağlamanız lazım. Burada Anıtlar Kurulu çok olumlu yaklaştı. Eseri yaşatabilmek için bize gerekli desteği verdi. Şu haliyle şehir için bir kayıptı. Aynı şekilde Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi de aynı olumlu yaklaşımı devam ettirdi. Zatin bu iş sadece yatırımcının, mülk sahibinin isteğiyle olmaz. İdarilerin de o konuda destek vermesi lazım.

İzmir’de de kazandırmak gereken çok sayıda tarihi bina var. Onlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

- İzmir’in kent kimliğini oluşturacak en büyük koruma bölgesi Kemeraltı. Kemeraltı 250 hektarlık bir alana sahip. Kemeraltı’nda yapılacak çalışmalar çok önemli. Özellikle binaların da korunması lazım. İzmir’de de son yıllarda olumlu değişimler var. İzmir artık değişime hazır.
Gerçekten çok güzel bir şehrimiz var. Projelerle zengin bir şehir haline gelmesi ve muhakkak katkı konması lazım. Kimi film yapar, kimi kendi sektöründe elinden geleni yapar. İzmir’in en iyilerini çıkartmamız lazım. O zaman zaten güzel olan şehrimizin yaşamı daha kaliteli olur.

Yeni projeler yolda
Yeni projeleriniz var mı?


- Ekonomik durgunluk dönemini proje hazırlığıyla geçirdik. İzmir ve İzmir’in yakın çevresi için hazırladığımız projeler var. Bir tanesi İstanbul’da. Anadolu Apartmanı ilk başlayacağımız proje ama onun devamında yeni projelerimiz var. Yeni Kent Merkezi’nde iki projemiz var. Büyük bir alışveriş merkezi projemiz var, yıl sonuna doğru hayata geçireceğiz. Şehrin merkezinde Medical Center projemiz var.

http://www.milliyet.com.tr/izmir-in-ilk ... efault.htm

Güzel bir röportaj olmuş; keyifle okudum..Belediyeler dışında özel sektörün de restorasyon çalışmalarına önem vermesi, İzmir adına sevindirici..Binayla ilgili resim olsa daha iyi olurdu; ancak şuan için bulamadım, bulduğumda onu da eklerim..

Evet arkadaşlar, kısa bir araştırmadan sonra Anadolu Apartmanı'nın resimlerine ulaştım..
Resim

Resim

Resim

NOT: Fotoğraflar wow dan doqu nickli arkadaşa aittir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resim

Resim

Resim


Bu resimler de Megapol Group'un sitesinden..Ancak ben wow'dan aldım..OrhunAlac nickli arkadaşımıza tşk ederim..
En son Gökhan tarafından Cum 04 Mar 2011, 23:18 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Gökhan
 
Mesajlar: 794
Beğendikleri: 96 mesaj
Beğenilenleri: 197 mesaj
Kayıt: Cmt 22 Oca 2011, 20:55

Re: İzmir’in ilk apartmanı restore ediliyor

Mesajgönderen cuscs » Cum 04 Mar 2011, 19:35

Çok hoş ve anlamlı bir proje, inşallah başarılı olur... ama resimleri göremiyoruz, bir sorun var herhalde...
cuscs
 
Mesajlar: 76
Beğendikleri: 0 mesaj
Beğenilenleri: 0 mesaj
Kayıt: Prş 09 Ara 2010, 22:35

Re: İzmir’in ilk apartmanı restore ediliyor

Mesajgönderen Gökhan » Cum 04 Mar 2011, 19:42

Bende resimler sorunsuz açılıyor..Diğer arkadaşlarda da aynı problem varsa tekrardan yükleyebilirim
Gökhan
 
Mesajlar: 794
Beğendikleri: 96 mesaj
Beğenilenleri: 197 mesaj
Kayıt: Cmt 22 Oca 2011, 20:55

Re: Anadolu Apartmanı(İzmir'in İlk Apartmanı) Restorasyonu

Mesajgönderen Umut » Cum 04 Mar 2011, 21:06

Bu proje Megapol Grup'un internet sitesinde uzun süredir vardı, ancak çalışmalar başlamamıştı. Restorasyonun artık başlıyor olması çok sevindirici bir haber. Üstelik yalnızca İzmir'in değil Anadolu'nun da ilk apartmanıymış. Çok şık ve asil bir görüntüsü var. Karataş/Göztepe civarında çok sayıda tarihi yapı var, bunların arasında başka tarihi apartmanlar da var. Umarım diğerlerine de sahip çıkılır ve onlar da restore edilerek şehre kazandırılır.

Karataş'ta, 1917'de yapılan tarihi bir apartman, üstelik satılık: http://www.sahibinden.com/ilan/emlak-bi ... o/?photo=6

Not: İlk mesajdaki resimler artık görünüyor.
Kullanıcı avatarı
Umut
Mesaj Panosu Yöneticisi
 
Mesajlar: 2823
Beğendikleri: 623 mesaj
Beğenilenleri: 381 mesaj
Kayıt: Pzr 28 Kas 2010, 01:33
Konum: İzmir

Re: Anadolu Apartmanı(İzmir'in İlk Apartmanı) Restorasyonu

Mesajgönderen cuscs » Cum 04 Mar 2011, 23:30

Evet şimdi görülüyor resimler, çok güzel, çok hoş... Teşekkürler paylaşım için, belki bir gün bir yemek kısmet olur restoran kısmında... :)
cuscs
 
Mesajlar: 76
Beğendikleri: 0 mesaj
Beğenilenleri: 0 mesaj
Kayıt: Prş 09 Ara 2010, 22:35

Re: Anadolu Apartmanı(İzmir'in İlk Apartmanı) Restorasyonu

Mesajgönderen Gökhan » Cum 04 Mar 2011, 23:32

cuscs yazdı:evet şimdi görülüyor resimler, çok güzel, çok hoş... teşekkürler paylaşım için, belki bir gün bir yemek kısmet olur restoran kısmında... :)Rica ederim, restore edilmesini dört gözle bekliyorum..Denk gelirsek çaylar benden :D
Gökhan
 
Mesajlar: 794
Beğendikleri: 96 mesaj
Beğenilenleri: 197 mesaj
Kayıt: Cmt 22 Oca 2011, 20:55

Re: Anadolu Apartmanı(İzmir'in İlk Apartmanı) Restorasyonu

Mesajgönderen Umut » Pzt 27 Haz 2011, 00:31

Binanın etrafına iskeleler kurulmuş, restorasyonu başlamış. Yanındaki kültür merkezinin inşaatı da başlamış. Çalışmaların ne zamandır sürdüğünü bilmiyorum. Apartman çok şık ve çok etkileyici, restorasyonu tamamlandığında daha da güzel olacak. Ancak önündeki kültür merkezi nedeniyle bir daha karşıdan(uzaktan) görme ve fotoğraf çekme imkanımız olmayacak.

Resim
Kullanıcı avatarı
Umut
Mesaj Panosu Yöneticisi
 
Mesajlar: 2823
Beğendikleri: 623 mesaj
Beğenilenleri: 381 mesaj
Kayıt: Pzr 28 Kas 2010, 01:33
Konum: İzmir

Re: Anadolu Apartmanı(İzmir'in İlk Apartmanı) Restorasyonu

Mesajgönderen mertoviçizmir » Cmt 24 Mar 2012, 01:30

binanın restorasyonu bitmedimi daha ..
mertoviçizmir
 
Mesajlar: 1175
Beğendikleri: 71 mesaj
Beğenilenleri: 221 mesaj
Kayıt: Pzt 26 Eyl 2011, 11:12

Re: Anadolu Apartmanı(İzmir'in İlk Apartmanı) Restorasyonu

Mesajgönderen Umut » Cmt 24 Mar 2012, 02:19

Bitmek üzere, çok da şık oluyor.
Kullanıcı avatarı
Umut
Mesaj Panosu Yöneticisi
 
Mesajlar: 2823
Beğendikleri: 623 mesaj
Beğenilenleri: 381 mesaj
Kayıt: Pzr 28 Kas 2010, 01:33
Konum: İzmir

Re: Anadolu Apartmanı(İzmir'in İlk Apartmanı) Restorasyonu

Mesajgönderen Umut » Pzt 25 Mar 2013, 02:48

2 Yıllık bir çalışmanın ardından proje nihayet tamamlandı (veya tamamlanmak üzere). En azından restorasyon tamamlandı, modern yapının inşaatı bitti. Megapol İnşaat hep yavaş çalışıyor nedense. Başlıktaki son mesajın üzerinden tam 1 yıl geçtiğini farketmek de beni hayrete düşürdü doğrusu :)

Resim

Fotoğrafı skyscrapercity.com'dan Afakan çekmiş.
Kullanıcı avatarı
Umut
Mesaj Panosu Yöneticisi
 
Mesajlar: 2823
Beğendikleri: 623 mesaj
Beğenilenleri: 381 mesaj
Kayıt: Pzr 28 Kas 2010, 01:33
Konum: İzmir

Sonraki

Dön Tarihi Eserler ve Restorasyon

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Bing [Bot] ve 50 misafir

cron
Free Web Hosting